Onlaýn suraty kesiň

Netijeli kesmek we kesmek şekilleri

Onlaýn hyzmatymyz, suratlary kesmek we kesmek üçin çalt we takyk çözgüt hödürleýär. Öňdebaryjy surat işleýiş algoritmleriniň kömegi bilen ulanyjylar goşmaça tagalla etmezden ýokary hilli netijeleri gazanyp, kesiş parametrlerini sazlap bilerler.

Dürli formatlar üçin goldaw

Ulanyjylarymyzyň islegleriniň dürlüligine düşünýäris we JPEG, PNG, GIF, BMP we hatda RAW ýaly ähli esasy şekil formatlaryny goldaýarys. Dürli faýl görnüşleri bilen işlenende iň ýokary çeýeligi üpjün edýär.

Düşünjeli interfeýs

Interfeýsimiziň dizaýny, iň ýönekeýlige we ulanylyş aňsatlygyna gönükdirilendir. Suratlary kesmek prosesini mümkin boldugyça düşnükli we lezzetli etmäge synanyşýarys, hatda ilkinji gezek edenler üçinem.

Hakyky deslapky syn

Ulanyjylara üýtgeşmeleriň netijelerini ulanmazdan ozal görmäge mümkinçilik berýän hakyky wagtda deslapky syn aýratynlygyny hödürleýäris. Bu garaşylmadyk netijeleri ýok edýär we iň oňat iň soňky surata ýetmäge kömek edýär.

Howpsuzlyk we gizlinlik

Ulanyjylarymyzyň maglumatlarynyň howpsuzlygyna we gizlinligine uly ähmiýet berýäris. Uploadhli ýüklenen faýllar ýokary howpsuzlyk standartlaryna laýyklykda saklanýar we gaýtadan işlenýär we ulanyjylaryň şahsy maglumatlarynyň hiç haçan olaryň razylygy bolmazdan ulanylmajakdygyny kepillendirýäris.

Mugt giriş we netijelilik

Onlaýn şekil kesmek hyzmatymyz, ähli ulanyjylar üçin düýbünden mugt. Ulanyjynyň tejribesine ýa-da ussatlyk derejesine garamazdan prosesi netijeli we ýönekeý edip, ýokary hilli şekil kesmek gurallaryna elýeterliligi üpjün etmäge çalyşýarys.

Surat redaktorynyň beýany

  • Täze sosial media platformasynda hasaba alnanda, belli bir ululykdaky awataryň zerurlygy ýüze çykdy. Onlaýn şekil kesmek hyzmaty suraty gerekli ölçeglere çalt düzdi.
  • Blogda täze mazmun ýüklenende suratlary belli bir formata uýgunlaşdyrmak zerurlygy ýüze çykdy. Onlaýn ekiş hyzmaty bu amalda köp wagt tygşytlady.
  • Portfelinde işleýän dizaýner, eserleriniň käbir böleklerini görkezmeli. Onlaýn şekil kesmek hyzmaty aýrylmaz guraldy.
  • Çap etmek üçin surat ibermezden ozal, düzümini üýtgetmek kararyna gelindi. Onlaýn ekiş hyzmatynyň kömegi bilen derrew ýerine ýetirildi.
  • Mahabat kampaniýasyny döretmek, dürli sosial ulgamlar üçin birnäçe suratlary uýgunlaşdyrmagy talap etdi. Surat kesmek hyzmaty bu meseläni çözmäge kömek etdi.
  • Onlaýn sungat galereýasyny açmak üçin, web sahypasynda ajaýyp görünmegi üçin suratlary kesmeli boldy. Onlaýn ekiş hyzmaty ajaýyp çözgütdi.
Goldaw formatlary:
.3fr
.arw
.avif
.bmp
.cr2
.crw
.cur
.dcr
.dds
.dng
.gif
.heic
.heif
.ico
.jfif
.jp2
.jpeg
.jpg
.jps
.jxl
.jxr
.kdc
.mef
.mrw
.nef
.nrw
.orf
.pcx
.pef
.png
.ppm
.psd
.raf
.rw2
.sr2
.srf
.svg
.tga
.tif
.tiff
.wbmp
.webp