Gizlinlik syýasaty

Öý / Gizlinlik syýasaty

Şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek syýasaty

Bu şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek syýasaty, ulanyjynyň saýtda berýän maglumatlaryny gaýtadan işlemegiň tertibini we şertlerini kesgitleýär: domen. Kompaniýa: kompaniýa ulanyjylaryň şahsy maglumatlarynyň gizlinligini goramak barada alada edýär we alnan maglumatlaryň ygtybarly goralmagyny üpjün etmäge çalyşýar.

Collectygnaýan şahsy maglumatlarymyz

Saýt: domen ulanylanda, aşakdaky şahsy maglumatlary ýygnap bileris: Ulanyjynyň ady we familiýasy; Email adres; Habarlaşmak üçin maglumatlar (telefon belgisi we salgysy); Saýtyň ýa-da hyzmatlaryň ulanylyşynyň bir bölegi hökmünde ulanyjy tarapyndan meýletin berilýän beýleki maglumatlar.

Şahsy maglumatlary ýygnamagyň we gaýtadan işlemegiň maksatlary

Alnan şahsy maglumatlar diňe sahypanyň işlemegini, hyzmatlaryň berilmegini we ýüze çykýan meseleleriň çözülmegini üpjün etmek üçin ulanylýar. Berlen maglumatlary aşakdaky maksatlar üçin ulanyp bileris: Ulanyjylaryň isleglerine we haýyşlaryna gaýtadan işlemek we jogap bermek; Önümlerimiz, hyzmatlarymyz, mahabatlarymyz we wakalarymyz barada maglumat bermek; Sahypanyň hilini we işleýşini ýokarlandyrmak; Saýtdaky üýtgeşmeler we täzelenmeler barada maglumat bermek ýaly ulanyjylar bilen aragatnaşyk.

Şahsy maglumatlary gaýtadan işlemäge razylyk

Saýtdaky şahsy maglumatlary: domen bilen üpjün etmek bilen, ulanyjy şu syýasata laýyklykda gaýtadan işlemegine razy bolýar. Ulanyjynyň, e-poçta salgysyna: e-poçta ýa-da sahypadaky ýörite görnüş arkaly habarnamany ibermek bilen islän wagty razylygyny ýatyrmaga hukugy bar.

Şahsy maglumatlary goramak

Kompaniýa: kompaniýa rugsatsyz girmekden, aýan etmekden, üýtgetmekden ýa-da ýok etmekden goramak üçin ähli zerur çäreleri görüp, şahsy maglumatlary saklamagyň we gaýtadan işlemegiň howpsuzlygyny üpjün edýär. Diňe maglumatlary gizlin saklamaga borçly ýörite ygtyýarly şahslar şahsy maglumatlara girip bilerler.

Üçünji taraplara şahsy maglumatlary bermek

Kompaniýa: kompaniýa, ýaşaýan ýurduň kanunlarynda göz öňünde tutulan halatlardan başga ýagdaýlarda ulanyjynyň razylygyny almazdan ulanyjylaryň şahsy maglumatlaryny üçünji taraplara geçirmeýär. Käbir ýagdaýlarda, degişli gizlinlik şertnamalary bolan hyzmatdaşlarymyz, potratçylarymyz ýa-da beýleki taraplar bilen şahsy maglumatlary paýlaşyp bileris.

Şahsy maglumatlara bolan hukuklaryňyz

Ulanyjylara şahsy maglumatlary saklaýan we gaýtadan işleýän şahsy maglumatlary barada maglumat bermäge hukugy bar. Ulanyjylar şahsy maglumatlarynyň düzedilmegini ýa-da öçürilmegini, şeýle hem maglumatlary gaýtadan işlemek baradaky razyçylygyny yzyna alyp bilerler. Hukuklaryny ulanmak üçin ulanyjy berlen aragatnaşyk maglumatlaryny ulanyp biziň bilen habarlaşyp biler.

Syýasat üýtgeýär

Kompaniýa: kompaniýa bu şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek syýasatyna üýtgetmeler girizmek hukugyny özünde saklaýar. Islendik üýtgeşme täsirli senesi bilen bu sahypada ýerleşdiriler. Sahypadaky şahsy maglumatlary gaýtadan işlemek bilen baglanyşykly haýsydyr bir soragyňyz ýa-da meseläňiz bar bolsa, domen, berlen aragatnaşyk maglumatlaryny ulanyp biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Size zerur kömek we düşündirişler bermäge synanyşarys.